Logotype Yrkeshögskolan
Logotype Yrkeshögskolan

Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar

Kursen syftar till att ge den studerande kunskaper om elproduktion, el-överföring och el-användning i Sverige samt kontaktledningsanläggningar för bandrift, som exempelvis spårvägs- och tunnelbanedrift.

Kursen ska också ge kunskaper om olika typer av strömförsörjningsanläggningar samt underhåll, säkerhet och el-kvalitet. Dessutom ska kursen ge kännedom om störningar, elektromagnetisk kompatibilitet, övertoner och överspänningar samt hur de undviks eller begränsas.

Ansökan är öppen

Innehåll

• Olika elenergisystems uppbyggnad och funktion
• Överspänningar och störningar
• Reservkraft
• Drift och övervakning av elkrafttekniska utrustningar
• Energi-, effekt-, kortslutnings- och jordslutningsberäkningar

rvisning sker i form av föreläsningar och praktisk tillämpning. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Kursen ges på svenska. Material på engelska kan förekomma.

Läranderesultat

Kunskaper
1. kunna utföra energi-, effekt-, kortslutnings- och jordslutningsberäkningar och kunna dimensionera enklare lågspänningsanläggningar

2. ha kunskaper om vanliga typer av konventionella och alternativa elenergisystem samt deras arbetsprinciper och produktionsförutsättningar

3. kunna redogöra för olika elproduktions- och överföringssystems uppbyggnad

4. ha kunskaper om överspänningars uppkomst och överspänningsskydd

5. ha kännedom om hur störningar och brister i el-kvaliteten påverkar olika typer av elutrustningar och hur problemen åtgärdas

6. kunna redogöra för uppbyggnad, funktion och anslutning av utrustningar för reservkraft och avbrottsfri kraft

7. kunna redogöra för hur magnetiska och elektriska fält inverkar på människans elmiljö samt riskerna med elektrisk ström

8. ha kännedom om metoder och utrustningar för drift, underhåll och övervakning av elkrafttekniska utrustningar

9. ha kännedom om uppbyggnad av och utrustning för kontaktledningsanläggningar för bandrift.

Läranderesultat 2, 3, 4 och 5 examineras med Tentamen (20 Yhp).
Läranderesultat 4 och 5 examineras genom Laboration (4 Yhp).
Läranderesultat 1, 6, 7, 8 och 9 examineras genom Inlämningsuppgifter (16 Yhp).

- För betyget Godkänt ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl godkänt (VG) skall den studerande utöver kraven för godkänt, självständigt redogöra för hur en säker strömförsörjning är uppbyggd och tryggad i nutid samt i framtiden.

Jönköping University och Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) är huvudman och ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Yrkeshögskolan i Jönköping, Jönköpings kommun.

Med Jönköping University som huvudman är utbildningen kvalitetssäkrad.

Jönköping University

CSN-berättigad utbildning

Kursen är kostnadsfri och kan finansieras med statliga medel. Som studerande kan du ansöka om studiemedlen via CSN. Läs gärna med på csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Start 18 mars
  • Ansökan öppnar Ansök nu
  • Längd 8 veckor
  • YH-Poäng 40 Yhp
  • Studieform Platsbunden
  • Platser 3
  • Adress Vasavägen 6, Jönköping
  • Huvudman Jönköping University

Kursen är kostnadsfri och berättigad till studiemedel från CSN.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Malin Rosén.

Malin Rosén
Utbildningsledare
Telefon: 036-10 50 27
E-post: malin.rosen@jonkoping.se